Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potočnikiem cz.I eco designKomisarz Janez Potocnik: Należy skoncentrować się na dwóch głównych tematach. Pierwszy to 7 ramowy program środowiskowy działań w zakresie środowiska do 2020 r. a drugi to tzw. blue print, czyli program działań na rzecz ochrony wód europejskich. Nasze dane są opierane na badaniach Agencji Środowiska, ONZ, OECD oraz innych instytucjach. Przyświecał nam cel strategii Europa 2020. Należy tworzyć nowe miejsca pracy dobrej jakości, zwracać uwagę na wdrażanie innowacji. Należy pamiętać, że wszyscy skorzystają na polepszeniu środowiska. Koszty działania prężnie funkcjonującej ochrony środowiska to nieocenione korzyści dla społeczeństwa. Potrzeba nowego impetu, szczególnie na szczeblu państw członkowskich by rzeczywiście realizować te cele, do których się zobowiązały. Jest to bardzo ważne dla wiarygodności naszych programów.

eco design

eco design

 Należy umożliwić dostęp do informacji dla społeczeństwa. Ludzi należy informować i zapewniać, że odpowiednio zajmujemy się ryzykiem związanym z zanieczyszczeniem środowiska. Priorytety w sprawie wody są silnie uwzględnione w programach strukturalnych i spójności. Tam gdzie istnieją luki w politykach należy wskazywać przede wszystkim na wydajność wodną. Nikt nie chce stosować jednolitego rozwiązania dla wszystkich. Proponowany jest cały szereg rozwiązań w ramach dyrektywy ECO DESIGN. Należy również wzmocnić efektywność wykorzystywania zasobów w naszej polityce gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem semestru europejskiego. Trzeba promować naukowe podejście do istoty wody.

R.Seeber: Komisja powinna być trochę bardziej polityczna. Trzeba rozpoznać istniejące problemy. Dyrektywa ECO DESIGN spotyka się z dużymi oporami. Komisja dobrze zrobiłaby gdyby myślała bardziej politycznie i chciała pozyskać różne podmioty na swoją stronę. Nie może być tak, że nasze sensowne inicjatywy udają się, podczas gdy państwa członkowskie wskazują na różne nieudane próby i nieudane inicjatywy.

B.Sonik: Na jakim etapie są prace komisji w sprawie stanowiska na temat wydobywania gazu łupkowego? Czy istnieje współpraca z innymi komisarzami, np. od spraw energii i przemysłu jak to było zapowiadane? Obserwując działania w sprawie gazu łupkowego budzą one pewne zaniepokojenie podejścia do tego tematu. Trzeba pamiętać o tendencyjnej ankiecie dotyczącej gazu łupkowego, która nie spełnia podstawowych zasad socjologicznych, nie mówiąc o tym, że była dostępna tylko w języku angielskim. Komisja stwierdziła, że nie ma planów sprawdzania stanu odwiertów w Polsce. Ten fakt zdumiewa.

K. Heinz- Florenz: Komisja rolnictwa głosowała nad 7000 poprawek. Jak komisarz Potocnik chce na ten fakt zareagować?

V.Prodi: Trzeba znaleźć sposoby gratyfikacji dla osób przestrzegających zasad przy wykorzystywaniu i przetwarzaniu odpadów. Należy przypomnieć, iż jesteśmy zaangażowani w dostosowanie do zmian klimatycznych, a to oznacza utrzymanie każdego metra kwadratowego naszej ziemi. Niezbędne jest branie pod uwagę tego właśnie aspektu utrzymania i zapobiegania erozji naszych ziem.